Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

2016-2017 hvis du har under 500 ansatte

I 2016 og 2017 er der få nye ændringer, som du skal overholde, hvis du er i regnskabsklasse C eller D med mindre end 500 ansatte. 

Med store virksomheder i regnskabsklasse C menes der virksomheder, der overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser i to på hinanden følgende år:

  • Balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på: 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

Virksomhederne skal rapportere efter de hidtil gældende regler, dog med den tilføjelse, at de fra regnskabsår, der starter den 1. januar 2016, ikke alene skal forholde sig specifikt til menneskerettigheder og klimaforhold, men også specifikt til miljøforhold, hvis virksomheden har politikker herfor. Baggrunden for, at miljøforhold nu fremgår specifikt, er afskaffelsen af de tidligere regler om grønne regnskaber. Virksomheder i denne kategori skal redegøre for miljøforhold, uanset om de tidligere var omfattet af reglerne om grønne regnskaber eller ej.

Fra regnskabsåret, der begynder den 1. januar 2018 eller senere, skal store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med mindre end 500 ansatte følge samme regler som virksomheder i regnskabsklasse D med 500 ansatte eller mere, se nedenfor. Hvis virksomheden indgår i en koncern, skal antallet af medarbejdere forstås som medarbejdere i koncernen som helhed. Hvis virksomheden indgår i en koncern, skal antallet af medarbejdere forstås som medarbejdere i koncernen som helhed.