ALK

Identificering og håndtering af risici og due diligence processer sikres hos ALK gennem forankring i de dele af organisationen, der har ansvar for at håndtere risici i den daglige drift.

  • Opdateret 27. august 2019

ALKs interne CSR-komité bidrager samtidig til en struktureret proces omkring aktiviteterne for samfundsansvaret. 

Ramme for rapporten

ALK har siden 2009 baseret virksomhedens politikker for samfundsansvar på FN’s Global Compacts ti principper inden for følgende fire indsatsområder: arbejds- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Virksomheden har desuden forpligtet sig til at integrere og arbejde med FN’s verdensmål i hele organisationen og på tværs af funktioner.

Verdensmålene giver et tematisk grundlag for ALKs CSR-rapportering og har bidraget til tydeliggørelse og prioritering af CSR-indsatsen. Indsatsområderne udgøres af følgende seks udviklingsmål: sundhed og trivsel, anstændige jobs og økonomisk vækst, ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsats samt fred, retfærdighed og retfærdige institutioner.

Verdensmålene giver nogle knager at hænge aktiviteterne op på. Verdensmålene er derfor helt rigtige at rapportere på for en lille virksomhed som vores, hvor CSR hverken har sin egen afdeling eller sit eget budget. Det er en kæmpe hjælp at have nogle rammer at læne sig op ad, som resten af verden også læner sig op ad,” fortæller Heidi Vilsfort, Internal Communications Manager hos ALK

Håndtering af CSR-risiko

ALK etablerede i forbindelse med de nye krav til CSR-rapportering i Årsregnskabslovens § 99 a en intern CSR-komité. Den har som et af sine formål at skabe en struktureret proces for prioritering og handlingsplaner på de fire indsatsområder. CSR-komitéen er sammensat af repræsentanter for henholdsvis HR, Internal Communications, Legal, EHS (environment, health, safety) og Procurement.

I samarbejde med ALK Risk Committee foretager CSR-komitéen årlige vurderinger af såvel aktuelle som potentielle negative og positive påvirkninger gennem hele værdikæden. På den baggrund identificeres de områder, hvor negative påvirkninger kan reduceres eller undgås, og positive indvirkninger kan øges. Prioriteringen af de identificerede risici besluttes af Board of Management. Risikovurderingen udføres som led i fastsatte due diligenceprocesser, der også kan opfange risici mellem de årlige vurderinger.

CSR-komitéen mødes fire gange i kvartalet og har til opgave at formidle virksomhedens politikker for samfundsansvar såvel internt til medarbejderne som eksternt til leverandører og samarbejdspartnere. I CSR-komitéen fokuseres indsatsen ved at prioritere de områder, der kræver ekstra opmærksomhed, bl.a. på grund af risikovurderingen.

CSR-komitéens repræsentanter skal sikre, at retningslinjerne for de fire politikområder er forankret internt i organisationen på de områder, hvor de har ansvaret i den daglige drift. Repræsentanterne er derfor med til at definere målsætninger for de fire indsatsområder, at give input i forhold til identifikation og at håndtere såvel positive som negative påvirkninger.

Branche- og landespecifikke risikovurderinger indhentes i samarbejde med nøgleinteressenter både i Danmark og udlandet. Der foregår i denne proces en løbende risikovurdering – fra frø til produkt – om forholdene på fx fabrikkerne, herunder om de lever op til de forventede krav om kvalitet, arbejdsforhold og sikkerhed, og hvordan leverandørerne håndterer korruption, når de opererer i risikofyldte områder.

Organisationen skal forstå budskabet

For ALK er det af væsentlig betydning at skabe opmærksomhed og forståelse for retningslinjernes indhold hos de ledere og medarbejdere, der skal implementere og sikre overholdelse af virksomhedens due diligence processer.

Kommunikation er utroligt vigtigt. Det handler om at gøre indsatsen forståelig for alle i organisationen, lige fra produktion til ledelsesniveau. Det handler om at oversætte politikkerne og gøre det håndgribeligt, så alle kan forstå budskabet,” siger Darjana Kalember, CSR & Internal Communications Consultant hos ALK.

ALK understreger således vigtigheden i at træne, kommunikere og involvere både ledere og medarbejdere i arbejdet med sikre, at politikkerne for samfundsansvar bliver en naturlig del af organisationens hverdag. Eksempelvis har ALK på området for antikorruption udarbejdet en test og case situationer, der ligger tæt op ad virkeligheden i ALK, for på den måde at træne medarbejderne i hvilke regler der gælder på området, og hvordan de skal håndtere eventuelle risici.

Kultur for compliance

Risikoforebyggende foranstaltninger sikres ved hjælp af forskellige initiativer. ALK har som led i processen for risikoafdækning hos leverandører fx indarbejdet klausuler i kontrakterne, der styrker virksomhedens og leverandørernes kultur for compliance.

Som led i virksomhedens whistle-blower ordning har ALK oprettet en Alertline, som er en hotline, medarbejderne kan ringe anonymt til i tilfælde af etiske, forretnings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser. I 2017 blev der ikke rapporteret nogle opkald. CSR-komitéen vil derfor undersøge, hvad årsagen til dette skyldes.

ALKs aktive arbejde med CSR har givet organisationen praktisk erfaring med håndtering af de udfordringer, som følger med samfundsansvaret. De nye krav til oplysning af risici og beskrivelse af due diligence har udfordret virksomheden til at planlægge indsatsen med politikker for samfundsansvar mere strategisk. Rapporteringsprocessen har bidraget til større bevidsthed om identificerede risici, hvordan de adresseres, samt hvordan der følges op på de mål, virksomheden har sat for CSR-indsatsen.

Tre gode råd fra ALK

  • Anvend verdensmålene som ramme for rapporteringen.
  • Skab forankring af virksomhedens CSR-vision i topledelsen.
  • Sørg for at forankre risikovurderingen i de dele af organistaionen, der er ansvarlig for at håndtere risici i den daglige drift.

Om ALK

ALK er en global og forskningsdrevet medicinalvirksomhed, som beskæftiger sig med behandling, forebyggelse og diagnostik af allergi og astma.

Virksomheden har hovedkontor i Hørsholm og har omkring 2.300 medarbejdere samt datterselskaber, produktion og distributører over hele verden.

Læs mere om ALKs CSR-indsats på alk.net/sustainability.

CSR-rapportering i 24 danske virksomheder

Hent inspiration i analysen, som omhandler 24 af de største danske virksomheders overholdelse af reglerne om rapportering af samfundsansvar.  

Casen fra ALK er et udpluk af analysen.

Læs analysen 'CSR-rapportering i 24 danske virksomheder' (pdf).