Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Den finansielle sektor og redegørelse for samfundsansvar

Institutionelle investorer, investeringsforeninger og børsnoterede finansielle virksomheder skal oplyse om deres samfundsansvar.

Det følger af Finanstilsynets bekendtgørelser, som findes her.

Finanstilsynets bekendtgørelser indebærer, at finansielle virksomheder – på linje med store virksomheder – er underlagt krav om redegørelse for samfundsansvar svarende til kravene i årsregnskabslovens § 99a.

Finansielle virksomheder skal således redegøre for

  1. deres politikker for samfundsansvar
  2. hvordan deres politikker omsættes til handling, og
  3. hvad virksomheden har opnået, og forventninger til fremtiden

Hvis virksomheden har politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, skal redegørelsen udtrykkeligt indeholde oplysninger om disse politikker.

Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, herunder specifikt politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, skal dette oplyses i ledelsesberetningen.

Yderligere information om hvad der skal redegøres for.

Strategisk samfundsansvar og kobling til kerneforretningen

Kravene til redegørelse for samfundsansvar har til formål at skabe større gennemsigtighed. Men gennemsigtighed er ikke kun et mål i sig selv. Regeringen ønsker, at virksomheder arbejder strategisk med samfundsansvar med fokus på forretningsmodeller, der sigter på at skabe fælles værdi og ansvarlig vækst. Set i dette perspektiv er det særlig vigtigt at fokusere på forretningsstrategier og investeringer, der både skaber værdi for virksomheden, og som direkte afledt heraf imødegår sociale og miljømæssige udfordringer og risici.

Kravene til redegørelse for samfundsansvar har til formål at understøtte, at virksomheder arbejder strategisk med samfundsansvar og integrerer arbejdet i kerneforretningen. Der er således tale om, at redegørelsen for samfundsansvar skal have relation til virksomhedens kerneforretning, og at oplysningerne skal gives i det omfang, de er relevante for forståelsen af udviklingen i og påvirkning af kerneforretningens aktiviteter. Det er baggrunden for rapporteringskravenes høje fleksibilitet. Fleksibiliteten har til formål at sikre en ramme, der gør det muligt for virksomhederne at tilrettelægge arbejdet med samfundsansvar i overensstemmelse med deres strategi og med henblik på at kunne håndtere udfordringer og risici koblet til kerneforretningen.

Långivning og investeringer er en væsentlig del af finanssektorens kerneforretning. Det er derfor vigtigt at finanssektoren kobler långivning og investeringer med en strategisk tilgang til samfundsansvar.

Særligt om ansvarlige investeringer og konventionsomfattede våben

Oplysningskravet om redegørelse for samfundsansvar omfatter ikke særlige krav vedrørende ansvarlige investeringer og konventionsomfattede våben.

Det er dog et område, der er god grund til som finansiel virksomhed at være særligt opmærksom på idet der kan være særlige risici og forventninger forbundet med investeringer i konventionsomfattede våben.

Hvad bør den finansielle sektor være opmærksom på?

Der følger, som beskrevet oven for, visse oplysningskrav til den finansielle sektors arbejde med samfundsansvar.

I forhold til ansvarlige investeringer og konventionsomfattede våben specifikt, anbefales det, at finansielle virksomheder:

  1. vedtager politikker for samfundsansvar med specifikt fokus på ansvarlige investeringer og konventionsomfattede våben og
  2. oplyser om disse politikker, herunder om deres gennemførelse, resultater og forventninger til fremtiden.

Det er relevant, at være opmærksom på, at EU har vedtaget nye oplysningskrav, der vil skærpe de danske oplysningskrav. For yderligere information om de nye regler.

Det er desuden relevant at være særlig opmærksom på internationale normer og forventninger, jf. neden for. De enkelte investorer kan styrke udbredelsen af de internationale normer, der ligger til grund for de internationale konventioner på området ved at offentliggore information om, hvordan disse normer indgår i investeringspolitikken.

Internationale principper og retningslinjer for samfundsansvar

Klyngeammunition og anti-personel miner tilhører en særlig kategori af våben, der er omfattet af internationale konventioner, der forbyder disse våben: Oslo-konventionen og Ottawa-konventionen. Danmark har tiltrådt begge konventioner. De nærmere forpligtelser, der følger heraf for Danmark, er redegjort for i anbefalingerne fra Rådet for Samfundsansvar (jf. oven for, og under baggrund neden for).

Regeringen opfordrer generelt danske virksomheder til at udvise ansvarlig virksomhedsadfærd og til at anvende internationale anerkendte retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

Finansielle virksomheder bør som andre virksomheder være opmærksomme på de forskellige internationale retningslinjer og principper på området. Særligt kan henvises til: FN’s Global Compact; FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv; OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder; ISO 26000 - vejledende standard for samfundsmæssigt ansvar; og PRI – Principles for Responsible Investment. Virksomheder kan også finde inspiration i den internationalt anerkende rapporteringsramme Global Reporting Initiative (GRI).

Links til internationale retningslinjer og principper:


FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv
PRI - Retningslinjer om ansvarlige investeringer
FN’s Global Compact
ISO 26000
Global Reporting Initiative (GRI)

Særligt om due diligence (rettidig og nødvendig omhu)

Due diligence er et centralt begreb som virksomheder bør være særligt opmærksomme på. OECD-retningslinjerne såvel som FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, anbefaler, at virksomheder implementerer procedurer for due diligence.

Ifølge OECD-retningslinjerne kan due diligence defineres som en procedure eller et procesværktøj, der sikrer, at man som virksomhed formår at identificere og forebygge overtrædelser samt redegøre for, hvordan man håndterer aktuelle og mulige overtrædelser som en integreret del af virksomhedens beslutnings- og risikostyringssystemer. Det handler med andre ord om sikre rettidig og nødvendig omhu.

Baggrund: Om anbefalingerne fra Rådet for Samfundsansvar

I 2013 bad daværende erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen, Rådet for Samfundsansvar om at se på spørgsmålet om, hvordan man bedst modvirker, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben, herunder hvordan et muligt forbud bedst kunne udformes.

Det har stor betydning for indsatsen mod investeringer i konventionsomfattede våben, at der er gennemsigtighed omkring politikker for ansvarlige investeringer. Rådet anbefaler på den baggrund en tydeliggørelse af rapporteringskravene målrettet den finansielle sektor.