Hvad er samfundsansvar?

Bliv klogere på hvad samfundsansvar dækker over og hvad man skal være opmærksom på i forhold til ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift.

 • Opdateret 20. september 2021

Kom godt i gang med at engagere din virksomhed yderligere i samfundet

Hvad skal, bør eller kan man være opmærksom på som virksomhed i forhold til ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift?  

På denne hjemmeside kan du orientere dig i: 

 • hvilke lovmæssige krav virksomheden skal overholde 
 • hvilke retningslinjer virksomheden bør overholde 
 • hvordan virksomhedens arbejde med samfundsansvar kan udvikles. 

Introduktion

Det kan være komplekst at navigere mellem de krav, forventninger og muligheder, der præger dagsordenen for virksomheders samfundsansvar. 

Med samfundsansvar.dk præsenterer Erhvervsstyrelsen den regulering, de retningslinjer og de muligheder, som den nationale og internationale dagsorden udstikker – og hvordan Erhvervsstyrelsen kan understøtte virksomhedernes arbejder med samfundsansvar. 

Derudover finder du en række relevante links, der kan guide dig videre på området.

Virksomheders arbejde med samfundsvar dækker over en bred og kompleks dagsorden om, hvordan virksomheder skal, bør eller kan tage ansvar tage ansvar for de samfundsmæssige påvirkninger, der udspringer af eller kan kobles til, virksomheders adfærd og forretningsaktiviteter.  

Det gælder fx påvirkninger på mennesker, lokalsamfund, miljø, klima, økonomi osv. 

I en endnu brede definition kan samfundsansvar også betyde, hvordan virksomheder bidrager til at løse generelle samfundsøkonomiske udfordringer, som ikke nødvendigvis er knyttet til virksomhedens egen drift.  

Det gælder fx, når virksomheder tager ansvar for at ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Do good vs. do no harm 

Virksomheders samfundsansvar omfatter med andre ord både virksomheders negative og positive samfundsmæssige påvirkninger og værdiskabelse.  

Arbejdet med virksomhedens (eventuelle) negative samfundsmæssige påvirkninger handler om ”ikke at gøre skade” på mennesker, lokalsamfund, miljø m.v. og kaldes derfor populært for ”do no harm”.  

Den del af samfundsansvaret, der handler om at sætte et positivt aftryk – f.eks. qua virksomhedens produkter og tjenesteydelser - kaldes for ”do good.” 

Samfundsansvar indbefatter derfor både, når virksomheder mindsker deres negative effekter på samfundet, og når virksomheder har en positiv effekt på samme. 

Fra frivilligt til forpligtende samfundsansvar 

Siden 2011 har Europa-Kommissionen defineret virksomheders samfundsansvar som ”the responsibility of enterprises for their impact on society”.  

Indtil 2011 blev virksomheders samfundsansvar i EU betragtet som et rent frivilligt anlæggende. Det ændrede sig i 2011 med vedtagelsen af nye internationale retningslinjer for samfundsansvar samt lanceringen af en ny fælles CSR-definition for EU, der indebar et såkaldt ”smart mix” af frivillige og regulerende initiativer (En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar, 2011).  

Den nye CSR-definition harmonerer med den generelle udvikling på området, idet virksomheder i dag møder både frivillige initiativer i regi af f.eks. internationale retningslinjer og en regulerende initiativer i regi af f.eks. nationale lovkrav.  

Rapportering og kommunikation om samfundsansvar  

Et godt eksempel på kombinationen af frivillige og forpligtende initiativer er lovkravene om redegørelse for virksomheders samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven.  

Store virksomheder skal rapportere om deres samfundsansvar i forhold til følgende indsatsområder: miljø og klimaforhold, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneske- og arbejdsrettigheder, anti-korruption og bestikkelse. Derimod er det frivilligt for de fleste virksomheder at fortælle om deres arbejde med samfundsansvar, men der kan være både forventninger om og fordele forbundet med at kommunikere om virksomhedens arbejde med samfundsansvar.  

Læs mere om de danske rapporteringskrav for store virksomheder

Kært barn har mange navne 

Hedder det samfundsansvar, CSR, socialt ansvar, ansvarlig virksomhedsadfærd, bæredygtig virksomhedsdrift, corporate sustainability, cirkulær økonomi eller noget helt andet?  

Som virksomhed skal man ikke lade dig forvirre af de mange begreber, der i store træk beskriver det samme. I stedet kan virksomheden vælge den betegnelse, som passer bedst til virksomheden f.eks. med udgangspunkt i virksomhedens strategiske prioriteter og værdier.  

Prioriterer din virksomhed at skabe et rummeligt arbejdsmarked, kan virksomheden f.eks.  betegne deres indsats som socialt ansvar. Er fokus derimod grøn omstilling kan din virksomhed udspecificere, at virksomhedens samfundsansvar særligt har fokus på cirkulær økonomi. 

Det væsentlige ligger ikke i begrebet, men i virksomhedens konkrete indsatser. 

Samfundsansvar benyttes ofte som en generel paraplybetegnelse, og derfor anvender denne portal samfundsansvar som gennemgående betegnelse. 

Vidste du, at… 

Begrebet virksomheders samfundsansvar blev introduceret herhjemme for første gang som synonym for socialt ansvar og CSR i 2008 i Danmarks første handlingsplan på området. Begreber som strategisk CSR, forretningsdrevet samfundsansvar og shared value blev senere indført med inspiration fra den amerikanske økonomi Mickael Porter for at promovere en mere forretningsrelevant tilgang til samfundsansvar. 

Virksomheders arbejde med samfundsansvar relaterer sig til forskellige indsatsområder; det sociale, det miljø- og klimamæssige, det økonomiske mv.  

Hvordan de enkelte indsatsområder har relevans for din virksomhed afhænger af en række forhold bl.a.  

 • Er du underlagt særlig lovgivning, som betyder, du skal tage særlige hensyn? 
 • Har du i din produktion, import eller eksport indflydelse på lokale eller nationale forhold, som betyder, at du bør tage agere? 
 • Giver den branche, du operer i, mulighed for, at du kan gøre noget i forhold til et specifikt område?   

Socialt samfundsansvar 

 • Lokalt kan virksomheder bidrage til at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet, at fastholde mennesker i en udsat position på arbejdsmarkedet, forebygge sygdom forårsaget af arbejde. Det kan ske enten i ordinære virksomheder eller i socialøkonomiske virksomheder. Læs om Erhvervsstyrelsens arbejde med socialøkonomiske virksomheder og får mere inspiration omkring socialøkonomiske virksomheder.
 • Internationalt kan virksomheder bidrage til social ansvarlighed ved at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder i deres globale produktion, indkøb, investering, virksomhedsdrift mv. 

Læs om Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærds (NCP Danmark) arbejde med at understøtte virksomhedernes respekt for menneske- og arbejdstagerrettighederne. 

De fleste virksomheders adfærd, produkter og serviceydelser sætter et miljø- og klimamæssigt aftryk. Dog vil omfanget af aftrykket variere afhængigt af virksomhedens størrelse og produkt, og derfor kan dette hensyn være særligt væsentligt for nogle virksomheder.  

Samfundsansvar og økonomi 

Anti-korruption og bestikkelse har fået større opmærksomhed i takt med den stigende globalisering af økonomien og kan være en særligt vanskelig udfordring for virksomheder, der opererer i lande præget af høj korruption. 

 

Skal, bør eller kan engagere din virksomhed i samfundsnyttige indsatser? Omfanget af forpligtelser, forventninger og muligheder varierer fra virksomhed til virksomhed afhængig af den særlige kontekst, den opererer i lokalt og globalt.  

Du kan starte med at stille følgende spørgsmål 

 • Hvordan adresserer din virksomhed bedst sine negative påvirkninger eller øger sine positive?  
 • Hvordan udnytter din virksomhed bedst de forretningsmæssige potentialer, der kan være i at adressere samfundsmæssige hensyn og udfordringer?
 • Hvordan fremmes udvikling af (nye) produkter og tjenesteydelser, der bidrager til en bæredygtig udvikling og vækst? 
 • Skal du strategisk prioritere et særligt indsatsområde?  
 • Det handler om at identificere relevante indsatsområder og prioritere indsatsen til gavn for både virksomheden selv og det omkringliggende samfund.  


Kobling til strategi og kerneforretning 

I dag arbejder både førende store samt små- og mellemstore virksomheder strategisk, og systematisk med samfundsansvar med øje for både samfundsmæssige og forretningsmæssige gevinster.  

Ved at koble sociale, miljø- og klimamæssige og økonomiske udfordringer til virksomhedens forretningsstrategi og kerneforretning skaber virksomheden et bedre grundlag for at prioritere indsatsen, indarbejde den i intern og ekstern kommunikation og positionere sig på markedet for dermed at maksimere værdiskabelsen - til gavn for sig selv og samfundet.  

Når virksomheden udarbejder en strategi for samfundsansvar handler det blandt andet om at: 

 • afdække krav fra kunder og andre interessenter 
 • udvælge fokusområder 
 • afklare virksomhedens tilgang til samfundsansvar og udarbejde politikker på området 
 • planlægge og organisere indsatsen, herunder sikre ressourcer og kompetencer 
 • sætte rammer for styring og opfølgning samt intern og ekstern kommunikation af indsatsen 

Bliv inspireret til, hvordan du konkret kan implementere samfundsansvar i din virksomhed, i vores casesamling

Erhvervsstyrelsen søger at understøtte dette arbejde på bedste vis. De gældende CSR-rapporteringskrav for store virksomheder – årsregnskabslovens regler for redegørelse om samfundsansvar i årsregnskabsloven – er et eksempel på et myndighedsinitiativ, der søger at understøtte virksomhederne i dette engagement. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for reglerne for redegørelse om samfundsansvar.  

Der findes en lang række nationale og internationale organisationer, som arbejder for generelt at fremme virksomheders samfundsansvar og bidrage til deres arbejde hermed bl.a. 

 • private, medlemsbaserede netværk
 • offentlige fora, råd og netværk

Listen er ikke udtømmende, og der findes alene i Danmark en række andre aktører, eksempelvis brancheorienterede netværk som Byggeriets Samfundsansvar og Global Fashion Agenda. 

Har du eller en anden i din virksomhed brug for rådgivning og hjælp anbefales det at kontakte enten de nævnte organisationer/netværk, sin erhvervsorganisation eller private rådgivere og konsulenter. 

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

DIEH er et netværk blandt erhvervslivet, offentlige instanser, fagbevægelsen og organisationer. Netværket arbejder for at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima og en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats inden for etisk handel.

FN’s Global Compact Network Denmark
Global Compact Network Denmark er det lokale FN Global Compact netværk for danske virksomheder og organisationer. Med afsæt i Global Compacts ti principper og FN’s verdensmål arbejder netværket for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed som værdiskabende for både forretningen og samfundet

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål

Rådet skal gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift samt skabe dialog mellem virksomheder og interessenter.