Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lovkrav

Siden 2009 har de største virksomheder i Danmark været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. I 2015 vedtog Folketinget en ændring af reglerne.

Det er frivilligt for danske virksomheder, om de ønsker at arbejde med samfundsansvar. Lovkravene i årsregnskabsloven betyder imidlertid, at de største danske virksomheder har pligt til at afgive en redegørelse for samfundsansvar.

I 2015 vedtog Folketinget en ændring af reglerne, der bliver udrullet med forskellige ikrafttrædelsesdatoer afhængigt af virksomhedens størrelse.

Alle CSR-rapporteringspligtige virksomheder bliver omfattet af nye lovkrav i 2016, men på forskellige måder. Virksomhederne bliver omfattet af de samme lovkrav med virkning fra det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere.

Lovkrav, der gælder indtil 1. januar 2016

Alle store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D, dvs. børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber, er omfattet af årsregnskabslovens ’gamle’ regler om redegørelse for samfundsansvar frem til det regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere.

Læs om lovkravet for rapportering i 2015

Lovkrav, der gælder fra 1. januar 2016

Lovkrav for store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med mindre end 500 ansatte.

Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med mindre end 500 ansatte skal fortsat redegøre for samfundsansvar.

Med store virksomheder i regnskabsklasse C menes der virksomheder, der overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser i to på hinanden følgende år:

  • Balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på: 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

Virksomhederne skal rapportere efter de hidtil gældende regler, dog med den tilføjelse, at de fra regnskabsår, der starter den 1. januar 2016, ikke alene skal forholde sig specifikt til menneskerettigheder og klimaforhold, men også specifikt til miljøforhold, hvis virksomheden har politikker herfor. Baggrunden for, at miljøforhold nu fremgår specifikt, er afskaffelsen af de tidligere regler om grønne regnskaber. Virksomheder i denne kategori skal redegøre for miljøforhold, uanset om de tidligere var omfattet af reglerne om grønne regnskaber eller ej.

Fra regnskabsåret, der begynder den 1. januar 2018 eller senere, skal store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med mindre end 500 ansatte følge samme regler som virksomheder i regnskabsklasse D med 500 ansatte eller mere, se nedenfor. Hvis virksomheden indgår i en koncern, skal antallet af medarbejdere forstås som medarbejdere i koncernen som helhed. Hvis virksomheden indgår i en koncern, skal antallet af medarbejdere forstås som medarbejdere i koncernen som helhed.

Læs om lovkravet for rapportering i 2016- 2017 for virksomheder med mindre end 500 ansatte

Lovkrav for virksomheder i regnskabsklasse D med 500 ansatte eller mere

Virksomheder i regnskabsklasse D er børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber.

For virksomheder i regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, træder de nye regler i kraft med virkning for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. De betyder, at der stilles en række nye krav til rapportering.

Læs om lovkravet for rapportering i 2016 og fremover for virksomheder med 500 ansatte eller derover