Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S politikker for samfundsansvar tager afsæt i FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv og FN’s Global Compacts 10 principper.

  • Opdateret 1. september 2020

Disse principper er konsistente med virksomhedens egne, og sikrer en systematik i tilgangen til operationalisering i forretningspraksis. Værdianalyse sætter fokus på relevante indsatsområder, og ansvaret er placeret på funktionsniveau for at sikre effektiv integrering af procedurer og processer.

Principper for samfundsansvar

Novo Nordisk A/S’ politikker for samfundsansvar dækker alle fire politikområder: miljø, menneskerettigheder, anti-korruption og medarbejderforhold. Inden for disse, er valgt følgende fire temaer for aktiv håndtering af risici: global sundhed, klimaforandringer, vandknaphed og mangfoldighed.

Af Novo Nordisk A/S’ COP-rapport 2016 fremgår en oversigt over hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, hvilke systemer og procedurer der er iværksat, samt anvendte processer for due diligence. Oversigten følges op af en uddybende redegørelse af indholdet for hvert politikområde. 

Novo Nordisk A/S’ politikker for samfundsansvar dækker UN Global Compacts 10 principper for samfundsansvar. De 10 principper har som udgangspunkt givet en veldefineret ramme til udarbejdelse af specifikke politikker på alle fire områder. Det har været nyttigt for implementeringen, at principperne harmonerer godt med den ledelsesfilosofi, som Novo Nordisk A/S bygger sin virksomhed på, udtrykt som ’den tredobbelte bundlinje’ og et kodeks for mål, værdier og adfærd, samlet i ’Novo Nordisk Way’. Tilsammen giver de klare kriterier for, hvordan virksomheden skal forholde sig til sit samfundsansvar som fundamentet for at drive en virksomhed, der er profitabel og succesfuld på langt sigt. 

”Principperne er for mig en rettesnor for vores arbejde. De hjælper os til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert, når vi skal træffe en beslutning og overveje, hvordan vi bedst afvejer forskellige hensyn,” udtaler Susanne Stormer, global chef for bæredygtighed hos Novo Nordisk A/S".

Kalibrering af bæredygtighed

Novo Nordisk A/S tredobbelte bundlinje består i en social, en miljømæssig og en økonomisk bundlinje. Pointen er, at ved at tage hensyn til konsekvenserne for mennesker, samfund og miljø, er der bedre grundlag for at bidrage til bæredygtig vækst og langsigtet succes.

Novo Nordisk A/S har målrettet forankret CSR-indsatsen i sin forretningsstrategi. Det indebærer også, at alle data, som indgår i årsrapporteringen – finansielle, sociale og miljømæssige – underkastes det præcis samme kontrolmiljø.

Novo Nordisk A/S har med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel identificeret potentielle risici, som kan forhindre virksomheden i at nå sine mål og mulige indsatsområder, som kan bidrage til forretningsresultater. Disse risici er identificeret ud fra en værdianalyse, som danner grundlag for systematisk udvælgelse af relevante indsatsområder.

Novo Nordisk A/S foretager en kalibrering af de forretningsmæssige argumenter op imod samfundets forventninger om virksomhedens samfundsansvar. Et af de erklærede mål frem mod 2020 er, at elforsyningen til alle produktionsanlæg skal være baseret 100 pct. på vedvarende energi – et mål som er ganske konkret at rapportere på. Novo Nordisk er på nuværende tidspunkt nået op på 79 pct. De sidste ca. 20 pct. forventes nået, men fordrer at planer og forhandlinger lykkes; etablering af vedvarende elforsyning på fabrikker verden over afhænger af tilgængeligheden af vedvarende energiløsninger i de pågældende lande.     

Organisatorisk forankring

Novo Nordisk A/S politikker for samfundsansvar er vedtaget af den øverste ledelse. Udmøntningen af samfundsansvaret er forankret i funktionsområder, som har ansvaret for at koordinere på tværs i organisationen. Det sker gennem udvalg og komitéer, med repræsentation af den øverste ledelse, som har til opgave at kontrollere, at strategien inden for de enkelte politikområder realiseres.

Politikkerne for samfundsansvar er integreret i relevante procedurer og processer i den daglige drift. Relevante medarbejdergrupper, fx i en HR-afdeling, eller en produktions- eller kvalitetschef, har indflydelse på konkrete indsatser, fordi ansvaret for efterlevelse af politikkerne lægges ud til de funktioner, som har ansvaret for arbejdet.

Eksempelvis blev udarbejdelsen af politik og handlingsplan for bl.a. dyrevelfærd til i tæt samarbejde mellem medarbejdere i dyrestaldene og den centrale CSR-afdeling. På den måde sikres organisatorisk styring og forankring omkring virksomhedens politikker og handlinger, idet medarbejderne i den pågældende funktion får ansvar for opfyldelse og rapportering af de opstillede mål.

Når politikkerne for samfundsansvar er implementeret, foretager CSR-afdelingen i samarbejde med relevante funktionsområder løbende opfølgning samt en årlig opsamling og rapportering. Fire gange om året gøres der status på de enkelte programmer, som vidererapporteres til den pågældende komité. Systematisk opfølgning på ledelsesniveau sikrer intern styring og koordinering på tværs samt ansvarlighed i forhold til politikker og handlinger for samfundsansvar. 

Tre gode råd fra Novo Nordisk A/S

  • Tag udgangspunkt i Global Compacts 10 principper som en ramme for CSR-indsatsen og gør dem relevante i hverdagen.
  • Integrér CSR-indsatsen i strategiplanlægning og forretningsudvikling.
  • Sørg for at synliggøre kontinuitet og konsistens i rapporten.

Om Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S er en global lægemiddelvirksomhed der fremstiller insulin til behandling af diabetes og arbejder derudover med behandling af andre kroniske sygdomme såsom hæmofili, vækstforstyrrelser og overvægt.

Novo Nordisk A/S har godt 42.000 ansatte med hovedkvarter i Bagsværd og opererer i 79 lande. Novo Nordisk markedsfører deres produkter i mere end 170 lande.

Læs mere om Novo Nordisk A/S' CSR-indsats:

CSR-rapportering i 24 danske virksomheder

Hent inspiration i analysen, som omhandler 24 af de største danske virksomheders overholdelse af reglerne om rapportering af samfundsansvar.  

Casen fra Novo Nordisk A/S er et udpluk af analysen.

Læs analysen 'CSR-rapportering i 24 danske virksomheder' (pdf).