Retningslinjer for større virksomheder

Anerkendte principper, retningslinjer og standarder er et godt udgangspunkt for virksomheder, der ønsker at påbegynde eller videreudvikle deres arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar

 • Opdateret 22. september 2021

Der findes adskillige danske og internationale organisationer og netværk, som tilbyder principper, systemer og indikatorer, der kan anvendes som udgangspunkt for virksomhedens strategi, implementering og rapportering i forhold til samfundsansvar.

Der findes også en række egentlige virksomhedsstandarder for samfundsansvar, hvoraf mange giver virksomheden mulighed for en egentlig certificering.


FN’s Global Compact udgøres af ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, som bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

De ti principper er gode pejlemærker, når din virksomhed skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed eller formulere politikker for virksomhedens arbejde med samfundsansvar.   

De ti principper er:   

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; 
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og 
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 


Du kan virksomhed vælge at tilslutte sig FN’s Global Compact i Danmark, hvilket over 200 danske virksomheder og organisationer har valgt at gøre. Læs mere om, hvad du som virksomhed kan få ud af det 

Ta' din virksomheds Global Compact-temperatur 

Brug Global Compact's Self Assessment Tool til at teste din virksomhed på alle ti Global Compact principper - hvor godt lever I op til principperne? 

Værktøjet kan bruges af alle virksomheder i alle brancher og lande.

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv er blandt de centrale internationale retningslinjer virksomheder forventes at forholde sig til. 

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv – de såkaldte UN Guiding Principles for Business and Human Rights – blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011 efter seks års omfattende forarbejde med involvering af en lang række interessenter og repræsentanter fra både stater, erhvervsliv og det civile samfund. 

Hvad handler de om? 

Det er første gang man på internationalt niveau har formået at formulere retningslinjer menneskerettigheder og erhverv med forventninger til både stater og. Retningslinjerne blev enstemmigt vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i 2011 med overvældende tilslutning fra stater, erhvervsliv og civilsamfund. Retningslinjerne har tre søjler: 

 1. Staters forpligtelse til at beskytte borgerne mod virksomheders menneskerettighedskrænkelser,  
 2. Virksomheders ansvar for at respektere menneskerettighederne,  
 3. Staters ansvar for at sikre borgerne adgang til effektiv genoprejsning ved krænkelser.

Denne ramme er blevet internationalt kendt som den såkaldte Protect, Respect and Remedy-ramme 

Implementering af FN’s retningslinjer 

FN’s Menneskerettighedsråd lægger i sin resolution af juni 2011 op til aktiv opfølgning på staternes gennemførelse af anbefalingerne. FN har selv oprettet arbejdsgruppe for menneskerettigheder og erhvervsliv der har til opgave at fremme implementeringen af 'Protect, Respect and Remedy'-rammen.  

Dansk Institut for Menneskerettigheder et eksempel på en aktiv og engageret aktør ift. at udbrede retningslinjerne, og tilbyder også rådgivning og værktøjer til virksomheder. 

OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er blandt de centrale internationale retningslinjer virksomheder forventes at forholde sig til.  

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd fra regeringerne til virksomheder, der opererer på den globale markedsplads. Mere end 40 lande, der tilsammen repræsenterer 85% af foreign direct investment, har tiltrådt OECD-retningslinjerne. Selvom retningslinjerne er målrettet såkaldte multinationale virksomheder, omfatter de i princippet alle typer af virksomheder af alle størrelser.  

Hvad handler de om? 

På linje med FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv opstiller retningslinjerne anbefalinger og forventninger til virksomheders adfærd og håndtering af aktuelle og potentielle negative påvirkninger, der kan kobles til virksomhedens adfærd og forretningsaktiviteter. Men mens FN-retningslinjerne alene fokuserer på menneskeretlige påvirkninger, er OECD-retningslinjerne bredere, og fokuser også på andre forhold som miljø, anti-korruption m.v. 

Retningslinjerne angiver hvordan virksomheder kan minimere de krænkelser og den negative påvirkning deres aktiviteter kan give anledning til, og i øvrigt at få virksomheder til at bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang. 

Retningslinjerne blev opdateret for femte gang i 2011 efter at være blevet vedtaget for første gang i 1976. Den seneste opdatering har inkorporeret en række nye anbefalinger til virksomheders adfærd. Det drejer sig bl.a. om inkorporering af FN’s anbefalinger om menneskerettigheder og erhvervsliv. Men det drejer sig også om forventninger til de såkaldte nationale OECD-kontaktpunkter, som hvert land er ansvarlig for at etablere i overensstemmelse med retningslinjerne.  

I Danmark hedder det nationale OECD-kontaktpunkt Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI). MKI sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. 

Implementering af OECD’s retningslinjer 

OECD har siden 2011 arbejdet på at udbrede og implementere retningslinjerne. Det sker med fokus på: 

 • At konkretisere retningslinjerne i form af brancheorienteret vejledning med fokus på hvordan man som virksomhed bør eller kan arbejde med due diligence (den nødvendige omhu) 
 • At inddrage vækstlande som Kina, der spiller en central rolle i den globale produktion, og dermed for virksomheders mulighed for at fremme ansvarlige, bæredygtige globale værdikæder

OECD har aktuelt udarbejdet en generel due diligence vejledning for alle virksomheder samt sektorspecifikke vejledning om due diligence for følgende brancher/sektorer: 

 • Tekstilbranchen 
 • Udvinding af råstoffer 
 • Landbrug og fødevarer 
 • Den finansielle sektor med fokus på institutionelle investorer 

Udover OECD’s egne vejledninger kan du finde yderligere information om relevante virksomhedsrettede initiativer under værktøjer og vejledning.  

Den danske vejIedning har man med udgangspunkt  

Læs om OECD's retningslinjer og følg deres arbejde 

Læs OECD-retningslinjerne på dansk

 


ISO 26000 skal give vejledning og anbefalinger om, hvilke temaer en samfundsmæssigt ansvarlig organisation bør sætte fokus på, når den skal fastsætte mål og politikker, afrapportere osv. 

Standarden fokuserer på menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljøforhold, forbrugerforhold, samfundsmæssig udvikling, virksomhedsledelse og fair forretningsgange. ISO 26000 giver vejledning og anbefalinger om, hvilke temaer en samfundsmæssigt ansvarlig organisation bør sætte fokus på, når den skal fastsætte mål og politikker, afrapportere osv. 

Arbejdet med at lave denne standard startede i 2004 og har involveret eksperter fra mere end 90 lande og 40 internationale eller regionale organisationer som arbejder med samfundsansvar. I modsætning til andre ISO-standarder kan man ikke blive certificeret i ISO 26000, da der er tale om en vejledning.

Vejledning for ansvarlige investeringer (PRI) 

Principper for ansvarlige investeringer (PRI) 

PRI's FN-støttede principper for ansvarlige investeringer er seks generelle retningslinjer for investorers arbejde med samfundsansvar 

De seks FN-støttede principper i Principles for Responsible Investment (PRI) er blevet til et samarbejde mellem FN’s Global Compact, FN’s Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) og en række af verdens største investeringsselskaber. 

Alle virksomheder med investeringsaktiviteter kan gøre brug af de seks principper, men virksomheder kan også vælge at tilslutte sig PRI. Virksomheder, der ikke har investeringer som sin kerneforretning, kan i stedet benytte de ti principper i Global Compact. 

Investorer, der er medlem af PRI, omfatter institutionelle investorer, investeringsbanker og investeringsrådgivere. I dag har PRI 899 medlemmer, heraf 27 danske (maj 2011).   

Investorer, der har underskrevet PRI er forpligtet til at følge de seks principper og rapportere om deres arbejde. 

De seks principper 

 • investeringsanalysen og beslutningsprocessen 
 • Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne 
 • Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i 
 • Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri 
 • Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne 
 • Investoren vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne 

Der er tale om generelle principper, der kan efterleves gennem forskellige strategier. Det er altså op til den enkelte investeringsvirksomhed, hvordan den lever op til principperne, og hvor den vil fokusere sin indsats. Her er det en fordel at målrette aktiviteterne mod de områder, hvor problemer eller risici er størst. 

For virksomheder, der ikke har investeringer som sin hovedforretning, har FN udarbejdet UN Global Compact, som opstiller ti overordnede principper for samfundsansvar i virksomhederne. 

PRI's hjemmeside

For virksomheder, der ikke har investeringer som sin hovedforretning, har FN udarbejdet UN Global Compact, som opstiller ti overordnede principper for samfundsansvar i virksomhederne. 

Andre retningslinjer 

FN's principper er bredt formuleret og forhindrer ikke virksomheden i at følge andre principper og standarder, herunder OECD's retningslinjer for multinationale selskaber m.v. 

Læs mere om OECD’s vejledning for Ansvarlig Virksomhedsadfærd for Institutionelle Investorer