Styrk din branches samfundsansvar

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål lancerer i samarbejde med Erhvervsstyrelsen en pulje til brancheorienterede strategiske værktøjer og vejledninger til fremme af virksomhedernes arbejde med samfundsansvar og verdensmålene.

Ansøgningsfrist: 3. september 2020 
 

  • Opdateret 1. september 2020

Mange danske virksomheder vil gerne arbejde mere systematisk og strategisk med samfundsansvar og FN’s verdensmål, men de mangler ofte viden eller værktøjer, der er målrettet netop deres branche.  

Derfor igangsætter Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål sammen med Erhvervsstyrelsen en pulje, der skal understøtte udvikling og implementering af brancheorienterede strategier og vejledninger, som virksomheder kan bruge for at arbejde mere strategisk med samfundsansvar og verdensmål i deres forretningsudvikling, herunder overholde internationale retningslinjer på området. Puljen skal sætte særlig fokus på små og mellemstore virksomheder og de vilkår, der er i de enkelte brancher. 

Projekter under puljen kan gennemføres i regi af fx organisationer og foreninger inden for specifikke brancher eller andre, der har viden og kompetencer til at målrette værktøjer mod en specifik branche og opfylder kriterierne for tilskud. Projekter kan gennemføres i samarbejde med øvrige relevante partnere, såsom interesseorganisationer, virksomheder, NGO’er mv. Det er også muligt at anvende underleverandører for at gennemføre projekterne.

Puljens formål

  • At bidrage til, at SMV’er arbejder målrettet og strategisk med samfundsansvar og verdensmålene, herunder som led i deres forretningsmodeller. (Note: SMV defineres efter gældende EU-definition dvs. maksimalt 250 ansatte og en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.
  • At bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål, OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, FN Global Compacts grundlæggende principper for virksomhedsansvar, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv samt andre internationale retningslinjer. 

Hvad kan der opnås tilskud til?

Tilskud ydes til de nødvendige omkostninger for at udvikle og implementere brancheorienterede strategier og vejledninger samt aktiviteter, der understøtter formålet og opfylder kriterierne for tilskud. 

Der stilles ikke krav om særlige aktiviteter eller formen for formidling, men de skal opfylde formålet relateret til en branche eller sektors særlige vilkår og behov og på den måde supplere de værktøjer, som allerede er tilgængelige. 

Hvem kan ansøge

Ansøger til puljen kan være foreninger, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner – eller i et samarbejde mellem flere aktører. Afgørende er det, at ansøgerkredsen har viden og kompetencer til at gennemføre et projekt, der tager afsæt i en velafgrænset branche eller sektor med en væsentlig andel af små og mellemstore virksomheder. 

Det er et vilkår, at ansøger har et dansk CVR-nummer for at modtage tilskud.  

Det forudsættes, at ansøger er projektholder, er modtager af tilskuddet og koordinerer projektet med evt. samarbejdspartnere. Projektholder skal videreformidle tilskud til evt. økonomiske samarbejdspartnere i projektet.

Statsstøtte

Ansøger og evt. økonomiske samarbejdspartnere i projektet skal opfylde reglerne for statsstøtte. Tilskud under puljen gives efter reglerne i EU’s de minimis-forordning. De minimis-forordningen tillader statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke overstiger 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) over en periode på 3 regnskabsår.

Ved ansøgning skal der således foreligge en de minimis-erklæring. Hvis der er flere økonomiske samarbejdspartnere (dog ikke underleverandører) i projektet, skal der foreligge en de minimis-erklæring for hver økonomisk partner.

Tilskud

Tilskud kan udgøre op til 80 pct. af projektets støtteberettigede omkostninger. Det er således et vilkår, at ansøger kan rejse privat medfinansiering på mindst 20 pct. 

Ansøgt tilskud bør være på minimum 100.000 kr., og der kan maksimalt ydes et tilskud på 500.000 kr. pr. projekt.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål kan indstille et reduceret tilskudsbeløb til Erhvervsstyrelsen med henblik på at tilgodese flere ansøgninger. Det forventes, at 6-10 ansøgninger kan opnå tilskud.

Kriterier for udvælgelse af ansøgere

Ansøger skal ved ansøgning sandsynliggøre følgende:

  • At der er et behov for videndeling om samfundsansvar og verdensmålene inden for den pågældende branche/sektor.
  • At projektet bidrager til, at flere SMV’er kommer til at arbejde strategisk med samfundsansvar og verdensmålene.
  • At projektet kan påvirke virksomhedernes forretningsmodeller til fremme af arbejdet med og opfyldelsen af verdensmålene og samfundsansvar. 
  • At branchestrategien vil blive formidlet effektivt og anvendt af virksomhederne inden for branchen.

Ansøgningen og opfyldelse af kriterierne danner baggrund for rådets indstilling til Erhvervsstyrelsen om hvilke ansøgninger, der bør ydes tilskud.

Projektperiode

Projektperioden kan maksimalt være seks måneder fra datoen for meddelelse af tilsagn. En evt. forlængelse af projektperioden kan i særlige begrundede tilfælde godkendes af Erhvervsstyrelsen. Projektstart kan tidligst være fra datoen for tilsagn, hvilket forventes medio oktober.

Afrapportering og udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i én rate efter projektet er afsluttet og afrapportering er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Tilskud kan kun beregnes af udgifter afholdt og betalt i projektperioden. Tilskud kan dog efter nærmere aftale med Erhvervsstyrelsen udbetales bagudrettet i to rater. Ved projektets afslutning, skal der udarbejdes en slutrapport og et regnskab for projektet. Slutrapporten skal indeholde de elementer, der fremgår af tilsagnsvilkårene og indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter projektafslutning.

Offentlighed

Det er en forudsætning for tilskud, at det værktøj, materiale eller lignende, der udvikles med tilskud fra puljen, er offentligt tilgængeligt og bl.a. kan anvendes af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål til at udbrede kendskabet til ansvarlig virksomhedsadfærd og verdensmålene.

Ansøgning og frist for ansøgning

Frist for ansøgning er torsdag den 3. september 2020.

Indsend ansøgning ved at anvende et digitalt ansøgningsskema og de medfølgende bilag.

OBS! Brug Explorer og tillad Flash Player

Behandling af ansøgninger

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål forventes at indstille projekter til tilskud ultimo september, hvorefter Erhvervsstyrelsen meddeler tilsagn og afslag medio oktober 2020.

Kontakt

For spørgsmål og yderligere oplysninger kan du kontakte Erhvervsstyrelsen, Team Samfundsansvar og Verdensmål på telefon 3529 1000 eller via puljens mailadressse: csrsdg@erst.dk